A

 

DOMOV

Dátum pridania posledného slova: 10. 03. 2019 

horizontal rule

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

horizontal rule

80/20 rule pravidlo 80:20 - princíp, podľa ktorého 80 % predaja (a nákladov) generuje pre firmu 20 % produktov alebo zákazníkov, a naopak
A.A.A.A. American Association of Advertising Agencies - Americká asociácia reklamných agentúr
abandonment vyradenie produktu z ponuky, napr. z dôvodu jeho zastaranosti, slabej predajnosti, nedostatočnej ziskovosti a pod.; deletion; elimination
abandonment rate pomer opustených nákupných košíkov/vozíkov - najmä v internetových obchodoch - a dokončených nákupov
ABM account based marketing: klientsky, zákaznícky marketing - strategický prístup k podnikateľskému (B2B) marketingu, pri ktorom organizácia posudzuje a vyberá dôležitých potenciálnych alebo skutočných kľúčových zákazníkov a pristupuje k nim ako k jedinečnému trhu; key account marketing
above-market pricing cena vyššia ako trhová
A/B Testing A/B test, skúška, pokus - metóda testovania účinnosti web stránok alebo internetovej reklamy, pri ktorej sa návštevníkom náhodne zobrazujú dve odlišné verzie: vybraná verzia dosahuje lepšie požadované parametre, napr. mieru konverzie pod.;split testing
a-roll video news release, hotový obrazový materiál pre televízie
above the line (ATL) nadlinkový, nadlinkové aktivity - klasické médiá: napr. televízia, rozhlas, pútače, plagáty...
above-the-line cost nadlinkové výdavky - akékoľvek výdavky výroby reklamy, ktoré sú konkrétne vymenované v rozpočte; na rozdiel od podlinkových výdavkov, ktoré v rozpočte namajú svoje osobitné položky - below-the-line cost
above the fold nad ohybom - pojem z oblasti tlačených novín a časopisov, vyjadrujúci okamžitú viditeľnosť obsahu bez potreby pohybovať výtlačkom; aplikácia na navrhovanie web prezentácii znamená, že najdôležitejší obsah by mal umiestnený na začiatku web stránky, ktorá je viditeľná bez rolovania - to však závisí od veľkosti obrazovky návštevníka a jej rozlíšenia
absolute advantage absolútna (produkčná) výhoda - schopnosť krajiny vyrábať produkty s menšími nákladmi než iná krajina
absolute URL's link úplná, absolútna web adresa - napr. "http://www.zary.sk/slovnik/a.html"; na rozdiel od relative URL's link
abstract výťažok, rezumé, abstrakt
abstract journal časopis s abstraktmi - skrátenými textami referátov
academy publication akademická publikácia (napr. Medzinárodnej akadémie kardiovaskulárnych vied)
accelerated development zrýchlený vývoj - urýchľovanie vývoja nových produktov, napr. vynechaním nepotrebných krokov, súbežným vývojom, skrátením rozhodovacíh fáz a pod.
accelerated development stage štádium zrýchleného vývoja - druhá fáza predajného cyklu, charakterizovaná rýchlym rastom trhového podielu a ziskovosti
accelerated purchase zrýchlený nákup - cieľ podpory predaja: situácia, keď spotrebitelia alebo sprostredkovatelia kúpia skôr než obvykle
acceptable price range prijateľné cenové rozpätie - ceny, ktoré sú kupujúci ochotní zaplatiť za určité produkty
access prístup
accessories doplnky rozličných produktov, napr. automobilov, telefónov; tiež módne doplnky - bižutéria, opasky, šály, rukavice a pod.
account klient, zákazník; konto, účet (napr. klienta reklamnej agentúry)
account based advertising klientska, zákaznícka reklama - jedna z taktík klientskeho, zákazníckeho marketingu, ktorá prezentuje určité reklamy len konkrétnym vybraným ľuďom v cieľovej organizácii, ktorí sú zodpovední za danú oblasť a rozhodujú o nákupe ponúkaných produktov
account based marketing klientsky, zákaznícky marketing - strategický prístup k podnikateľskému (B2B) marketingu, pri ktorom organizácia posudzuje a vyberá dôležitých potenciálnych alebo skutočných kľúčových zákazníkov a pristupuje k nim ako k jedinečnému trhu; ABM; key account marketing
account executive (AE) account executive (osoba poverená kontaktom s určitým klientom)
account manager account manager (osoba zodpovedná za aktivity pre niekoľkých klientov)
account management policies politika, zásady manažmentu práce so zákazníkom; určenie, koho majú predajcovia kontaktovať, aký spôsob predaja a aké aktivity v oblasti služieb zákazníkom sa majú používať, a ako sa tieto činnosti majú vykonávať; v reklamných agentúrach zásady správania sa ku klientom pre account executives 
account supervisor vedúci oddelenia služieb pre klientov - má na starosti viacej klientov
accountability zodpovednosť
accountant účtovník
accounting účtovníctvo
achievement výsledok, úspech
acknowledge uznať, potvrdiť, priznať, oceniť, vziať na vedomie
acknowledgement uznanie, potvrdenie, odpoveď, ocenenie, poďakovanie
acquisition akvizícia, získanie (klienta)
action implementation rozširovanie informácií v cieľovom publiku ako súčasť plánu public relations
action item list akčný zoznam - pomôcka na realizáciu marketingového plánu; zoznam s tromi stĺpcami: (1) úloha, (2) meno zodpovednej osoby, (3) termín ukončenia akcie
active market aktívny trh, na ktorom sa predáva veľký objem cenných papierov
active public ľudia, ktorí si uvedomujú problém a budú niečo v súvislosti s ním organizovať
actuality aktualita; novosť; hlasy ľudí v rozhlasovej alebo televíznej správe; sound cut; sound bite
ad inzerát, reklama
ad audience publikum, cieľová skupina reklamy; celkový počet ľudí, ktorí vnímali alebo mohli vnímať danú reklamu v určitom časovom rámci
ad banner reklamný prúžok alebo iný priestor na web stránke alebo v aplikácii, vyhradený na reklamu - najbežnejšia forma digitálnej reklamy; môže obsahovať statickú grafiku, videá a/alebo interaktívne médiá; banner ad
ad click interakcia používateľa aplikácie alebo návštevníka web stránky s reklamou, spočívajúca v stlačení tlačidla myši, prejdení po reklame kurzorom, použitím klávesnice alebo dotykovej obrazovky
ad exchange reklamná burza, burza reklám - elektronické internetové trhovisko, kde môžu zadávatelia reklamy a internetoví vydavatelia kupovať a predávať reklamu a reklamný priestor v reálnom čase
ad impressions počet zobrazení reklamy bez ohľadu na to, či návštevník internetu reklamu videl alebo s ňou nejako interagoval
ad inventory zásoba reklám zadávateľov alebo množstvo reklamného priestoru, ktoré sú k dispozícii u internetových vydavateľov na zobrazovanie digitálnej reklamy návštevníkom internetu
ad network reklamná sieť, reklamný agregátor, sprostredkovateľ - firma, spájajúca vydavateľov a zadávateľov reklamy; funguje ako jeden kontaktný bod medzi tými, ktorí poskytujú reklamný priestor, a tými, ktorí ho chcú využiť
ad rotation rotácia, výmena reklám vo webovom priestore na základe zoznamu reklám, zvyčajne vykonávaná automaticky pomocou softvéru na danej web stránke alebo z centrálnej web stránky reklamného brokera a pod.
ad serving servírovanie, poskytovanie, odosielanie reklamy zo servera na zariadenie koncového používateľa, ktorý patrí do cieľovej skupiny danej reklamy
ad space reklamný priestor, plocha na web stránke, ktorá je určená na zobrazovanie reklamy
ad targeting cielenie, plánovité a cieľavedomé umiestňovanie reklamy podľa rozličných hľadísk, napr. demografických, geografickych, psychografických a pod.
ad unit reklamná jednotka, reklamný prvok, formát - nosič reklamného posolstva naprieč publikáciami, vysielaniami, aplikáciami, teda reklama samotná; typ reklamy, napr. pútačová, televízny či rozhlasový spot, interaktívna digitálna reklama a pod.
adapted marketing mix prispôsobený (adaptovaný) marketingový mix - medzinárodná marketingová stratégia, prispôsobujúca prvky marketingového mixu každému cieľovému medzinárodnému trhu; vyžaduje zvýšené náklady, ale dáva nádej na väčší podiel na trhu a rýchlejšiu návratnosť
adaptive selling adaptívny predaj - predajná prezentácia uspokojujúca potreby, zahrnujúca prispôsobenie prezentácie predajnej situácii
ADC Art Directors Club - klub reklamných výtvarníkov, dizajnérov, interaktívnych (internetových) výtvarníkov a komunikátorov; vznikol v r. 1920 v New Yorku - http://www.adcglobal.org/home
added value pridaná hodnota
address label adresný štítok, nálepka s adresou, adreska
address list zoznam adresátov, adries
ADI area of dominant influence (TV trh s určitými vzormi diváckeho správania sa)
administrative analyst administratívny analytik - vykonáva analýzy nákladov fyzických distribučných systémov
administered prices administratívne ceny - ceny určene právnym aktom alebo predajcami na základe určitej cenovej politiky, a nie ponukou a dopytom na voľnom trhu; uplatňuje sa najmä v podmienkach monopolu
administred VMS (vertical marketing system) riadený (administrovaný) vertikálny marketingový systém - vertikálny (prepojený zdola nahor) marketingový systém, ktorý nekoordinuje následné štádiá produkcie a distribúcie pomocou spoločného vlastníctva alebo zmluvných vzťahov, ale prostredníctvom veľkosti a sily jednej zo zúčastnených strán
adoption process proces osvojenia (prijatia, adopcie) - duševný proces, ktorým prechádza jednotlivec od prvého počutia o novinke (inovácii) po jej konečné prijatie
ad speak; ad-speak vyumelkovaný reklamný jazyk; vyleštené reklamné slová bez podstatného obsahu
advance pred udalosťou distribuované materiály - prejav, reportáž, príbeh
advance copy (of a speech) exemplár reči, pripravený, doručený v predstihu; pracovný výtlačok, prvovýtlačok
advance person osoba, ktorá riadi publicitu a štruktúru série verejných vystúpení alebo udalostí na rozličných geografických miestach
advantage výhoda, prednosť
advergaming reklamohranie, promohranie, reklamné hranie - rozličné spôsoby využívania počítačových hier a videohier na marketingové komunikačné účely; zloženina slov "advertising" (reklama) a "gaming" (hranie)
advertisement (ad, adv) inzerát; posolstvo pre rozličné cieľové skupiny, šírené rozmanitými médiami
advertising reklama; väčšinou platená publicita; presvedčovací materiál prezentovaný publiku ako otvorené pôsobenie identifikovateľného pôvodcu; akákoľvek forma neosobnej komunikácie konkrétneho sponzora o organizácii, tovare, službe alebo myšlienke; cieľom je podnietiť zmenu správania - napr. podporiť používanie, výber alebo nejakú činnosť
advertising agency reklamná agentúra - podnik marketingových služieb, ktorý pomáha organizáciám pri plánovaní, príprave, implementácii a vyhodnocovaní všetkých častí ich reklamných (marketingovo komunikačných) programov
advertising budget reklamný rozpočet - finančné a ďalšie zdroje priradené reklamnému programu produktu, značky alebo organizácie
advertising copy reklamný návrh, predloha, námet - návrh reklamného posolstva, ktoré má byť doručené cieľovej skupine
advertising value equivalency reklamný ekvivalent - spôsob prevedenia redakčnej plochy v médiách na reklamné náklady meraním redakčného pokrytia a výpočtom ceny, ktorú by bolo treba zaplatiť za reklamný priestor, keby to bola reklama či inzercia. Výpočty reklamného ekvivalentu majú otáznu platnosť, pretože v mnohých prípadoch možnosti "kúpiť" reklamu v redakčnej časti jednoducho nejestvujú. AVE
advertising media reklamné médiá - nosiče, ktorými sa reklamné posolstvá prenášajú cieľovým publikám, skupinám, napr. noviny, časopisy, rozhlas, televízia, reklamné pútače, internet a pod.
advertising objective reklamný cieľ - určitá (špecifická) komunikačná úloha, ktorá sa má splniť vo vzťahu k určitému cieľovému publiku počas určitého časového úseku
advertising-(to)-sales ratio pomer nákladov na reklamu a objemu predaja; odzrkadľuje účinnosť marketingovej komunikácie, ale aj intenzitu konkurencie a necenovú konkurenciu na trhu
advertising strategy reklamná stratégia - postup (stratégia), ktorým organizácia dosahuje svoje reklamné ciele; skladá s z dvoch hlavných prvkov: vytvorenia reklamných posolstiev a výberu reklamných médií
advice rada
advise radiť
adviser poradca
advocacy advertisement / advertising obhajovací inzerát - inštitucionálny inzerát so stanoviskom organizácie, firmy k určitému problému; issue advertising
affairs záležitosti, udalosti
affiliate pričlenená osoba alebo organizácia
affiliate marketing pridružený, združený, afiliatívny marketing - typ marketingu založeného na výkone: web stránky, ktoré generujú pomocou reklamy a iných prvkov návštevu iných stránok, dostávajú dohodnuté percento z tržieb alebo dohodnuté kompenzácie za kliky
affordable method metóda cenovej dostupnosti - stanovenie rozpočtu marketingovej komunikácie (propagácie) na úrovni, ktorú si organizácia podľa názoru manažmentu môže dovoliť
after-dinner speech záverečná reč (na záver slávnostnej večere)
after-sales marketing popredajný marketing - rozmanité akcie, bonusy, darčeky, prieskumy, riadenie reklamácií a ponákupného poradenstva, služby tzv. VIP (very important person - významní ľudia) zákazníkom, meranie spokojnosti zákazníkov a pod.
after-sales service popredajné služby zákazníkom - napr. záruka vrátenia peňazí pri vrátení tovaru, záručné opravy, zaobstarávanie náhradných súčiastok, poradenstvo a pod.
afterword doslov, epilóg; epilogue, epilog
agate písmo veľkosti 5,5 bodu; štandardná mierka reklamnej plochy (USA)
age and life-cycle segmentation segmentácia (rozdelenie trhu) na základe veku a štádia životného cyklu - rozdelenie trhu na rozličné skupiny podľa veku a štádia života
agency agentúra
agency commission agentúrny (sprostredkovateľský) poplatok - poplatok za služby reklamnej alebo inej agentúry; v reklamnej branži sú klasické poplatky 17.65 % za sprotredkovanie produktov tretích strán klientovi a samotná agentúra dostáva od médií 15-percentnú zľavu na kúpený čas a/alebo priestor (pri vonkajšej reklame to býva 16.67 %); čoraz viac sa používa odmeňovanie agentúr podľa ich skutočných merateľných výsledkov - napr. zvýšenie predaja, znalosti značky a pod.; agency fee
agency fee agentúrny poplatok - poplatok za služby agentúre vzťahov s verejnosťou, reklamnej alebo inej; v reklamnej branži sú klasické poplatky 17.65 % za sprotredkovanie produktov tretích strán klientovi a samotná agentúra dostáva od médií 15-percentnú zľavu na kúpený čas a/alebo priestor (pri vonkajšej reklame to býva 16.67 %); čoraz viac sa používa odmeňovanie agentúr podľa ich skutočných merateľných výsledkov - napr. zvýšenie predaja, znalosti značky a pod.; agency commission
agenda program rokovania, agenda, denný rozvrh
agent agent, zástupca, vyjednávateľ, sprostredkovateľ - (veľko)obchodník, ktorý reprezentuje kupujúcich alebo predávajúcich (jednu alebo viacej firiem) na relatívne stálom základe, vykonáva len niekoľko funkcií a nestáva sa vlastníkom tovaru; odmenou je mu provízia
agricultural goods poľnohospodárske výrobky
AIDA - Attention - Interest - Desire - Action jedna z mnohých teórií postupného pôsobenia marketingovej komunikácie v nadväzujúcich stupňoch: vytvorenie pozornosti (attention), vyvolanie záujmu (interest) o produkt, túžby (desire) po produkte, a napokon nákupnej akcie (action)
airbrush sprej; postup retuše fotografií
air check záznam rozhlasového alebo televízneho programu
alignment zarovnanie; usporiadanie sadzby tak, aby spodný okraj písmen bol v jednej línii
all you can afford budgeting rozpočtovanie typu "všetko, čo si môžete dovoliť" - prideľovanie zdrojov na reklamu až po pokrytí všetkých ostatných požiadaviek
allocation (of budget) použitie (rozpočtu)
allowance finančná podpora, úľava, príspevok, zrážka, zľava - (finančné) prostriedky na marketingovú komunikáciu, ktoré poskytuje výrobca predajcovi (maloobchodníkovi) za to, že bude produkty výrobcu určitým spôsobom propagovať
alternative evaluation hodnotenie alternatív - štádium rozhodovacieho procesu kupujúceho, v ktorom spotrebiteľ používa informácie na posúdenie alternatívnych značiek vo výberovej množine
alternatives alternatívy - faktory, ktoré môže rozhodujúci sa ovplyvniť
ambience prostredie, atmosféra; natural sound; prirodzený zvuk - zvuk na pozadí, zaznamenaný počas nakrúcania;
ambient marketing okolitý, lokálny marketing - marketing (reklama a iné druhy marketingovej komunikácie) v prostredí, kde sa pohybuje potenciálny zákazník, resp. príslušníci cieľovej skupiny; zvyčajne vysoko kreatívne využitie najrozmanitejších komunikačných médií v priestore, kde sa nachádzajú cieľové skupiny
amendment novela, novelizácia, dodatok, doplnok
analytics analytika, rozbory - systematický rozbor štatistických údajov, napr. o návštevnosti web stránok a správaní sa návštevníkov: kto ich navštevuje, s pomocou akých zariadení, operačných systémov, prehliadačov, kedy, ako dlho, aké aktivity tam vykonáva a pod.
anchor televízny moderátor
anchor stores známe celoštátne alebo regionálne obchody v regionálnych nákupných centrách
angle aspekt, hľadisko, uhol pohľadu; skreslenie, prispôsobenie, dôraz; slant
animation systém na vytváranie (zdania) pohybu filmových alebo počítačových objektov
announcement oznam
annual meeting výročné stretnutie, na ktorom majú akcionári spoločnosti možnosť stretnúť sa a hlasovať o rozličných otázkach riadenia spoločnosti
annual report výročná správa pre akcionárov, prípadne ďalšie cieľové skupiny, pripravená verejne obchodovateľnými spoločnosťami, ktorá obsahuje požadované informácie o finančnej výkonnosti a ďalší materiál určený na propagáciu organizácie
ANR audio news release informácia o zaujímavej udalosti v zvukovej podobe
answer print kontrolná kópia filmu s pohyblivým obrazom, určená na overenie kvality pred konečným kopírovaním
anticipate predvídať, predchádzať
anti-trust legislation protimonopolné zákonodarstvo, antitrustová legislatíva - zákony a nariadenia podporujúce voľnú konkurenciu a zabraňujúce vzniku monopolov, cenovú diskrimináciu a pod.
appendix príloha (publikácie)
application prihláška, žiadosť
application form formulár prihlášky, žiadosti
applied art úžitkové, aplikované umenie - využitie umenia na skrášlenie objektov každodenného života, napr. priemyselný, módny, grafický a interiérový dizajn, dekoratívne umenie, architektúra a fotografia
applied research aplikovaný výskum - výskum, uplatňujúci výsledky základného výskumu v praxi
appointment ustanovenie, vymenovanie, schôdzka, stretnutie
appreciate oceniť, zhodnotiť
appreciation zhodnotenie, ocenenie, stúpnutie hodnoty majetku vplyvom meniacich sa podmienok na trhu
approach štádium procesu predaja, v ktorom sa predávajúci prvýkrát stretáva so zákazníkom; approach stage
approach stage približovacia fáza - pri osobnom predaji úvodné stretnutie predajcu a potenciálneho zákazníka, ktorého cieľom je upútať pozornosť prospekta, podnietiť jeho záujem a vybudovať základy predajnej prezentácie; approach
appropriate vhodný
appropriation privlastnenie - komerčné použitie obrázku, podobizne alebo mena určitej entity bez povolenia
approval schválenie
approve schváliť
appscription apskripcia - novotvar zo slov "application" (aplikácia, "apka") a "prescription" (lekársky predpis); trend v zadravotníctve, založený na osobnej elektronike, rozmanitých digitálnych prístrojoch, pomocou ktorých ľudia sledujú a zlepšujú svoje zdravie
APRSR, Asociácia public relations Slovenskej republiky profesionálne združenie PR agentúr v SR
archetypal marketing archetypálny marketing - marketingové postupy, oslovujúce hlboké vedomie a podvedomie ľudí s cieľom zapôsobiť na ich skryté "ja" a vytvoriť tak ich komplexnú skúsenosť so značkou, zapadajúcu do prehistorických modelov správania sa; výsledkom sú tzv. ikonické značky alebo produkty, ktoré ľudia nepotrebujú, ale chcú a uctievajú; príklady archetypov: tvorca, hrdina, čarodejník, milovník, rebel, mudrc, vládca...
area code smerové číslo, kód oblasti - číslené kombinácie pre rozličné územia v telefonickom spojení klasickými pevnými linkami
area of dominant influence  TV trh s určitými vzormi diváckeho správania sa
area sample územná vzorka - časť väčšieho zemepisného územia, vybraná na skúmanie
aroma marketing marketing využívajúci vône - čuch je najcitlivejším zmyslom človeka a prostredníctvom vône/pachu môžeme na človeka zapôsobiť veľmi rýchlo a silno na pocitovom, emocionálnom základe; scent marketing
arrangement usporiadanie, úprava
art všetky druhy ilustrácií v akomkoľvek médiu; umenie
art director art director (odborný pracovník zodpovedný za estetickú stránku produktov), reklamný výtvarník; hlavný grafik - dizajnér časopisu, publikácie alebo reklamnej agentúry; filmový architekt; umelecký vedúci
article článok
asap (as soon as possible) čo najskôr
ASCII, American Standard Code for Information Interchange systém, v ktorom sa 7 alebo 8 jednotiek a núl (bitov), ktoré tvoria byte počítačovej informácie, uniformne prekladá do štandardných alfanumerických znakov
A.S.E.A.N. Association of South East Asian Nations - Združenie krajín juhovýchodnej Ázie, ktorého cieľom je zlepšovať hospodársku, politickú a kultúrnu spoluprácu
aseptic packaging aseptické balenie - balenie, chrániace výrobok pred baktériami, umožňujúce skladovať ho dlhšie v zapečatenom stave bez chladenia
assignment úloha
assignment editor osoba v spravodajstve, zodpovedná za prideľovanie námetov reportérom a štábom
assistant asistent, pomocník
ask(ing) price) požadovaná cena - cena, ktorú žiada predávajúci za tovar
association asociácia, združenie na podporu spoločných záujmov
Association of South East Asian Nations Združenie krajín juhovýchodnej Ázie, ktorého cieľom je zlepšovať hospodársku, politickú a kultúrnu spoluprácu; A.S.E.A.N.
assumptions predpoklady o činiteľoch alebo situáciách, ktoré dostatočne zjednodušujú problém , a tak ho umožňujú riešiť v rámci jestvujúcich limitov
astroturfing falošné kampane, využívajúce skryté financovanie na presadzovanie záujmov zadávateľov - napr. platení "demonštranti", "svedkovia", "účastníci diskusií na sociálnych sieťach", "respondenti" a pod.; mimoriadne nebezpečná forma manipulácie, priamo ohrozujúca pravdu, fakty, samotnú podstatu demokracie
ATL above the line: nadlinkový, nadlinkové aktivity - klasické médiá: napr. televízia, rozhlas, pútače, plagáty...
at-market pricing trhová cena - určenie ceny na úrovni trhovej ceny
atmosphere atmosféra - prostredie, aranžmán v obchode
attitude postoj; naučená inklinácia - často nevedomá - správať sa určitým spôsobom; relatívne konzistentné hodnotenia, pocity a tendencie osoby voči predmetu alebo myšlienke
attitude research výskum postojov - pozostáva z merania a interpretácie celého diapazónu názorov, pocitov, citov a presvedčenia, ktoré určité výseky verejnosti môžu mať vo vzťahu k daným ľuďom, produktom, organizáciám a/alebo otázkam. Presnejšie, výskum postojov meria, čo ľudia hovoria (ich verbálne výrazy), čo vedia a myslia si (ich mentálne a poznávacie predispozície), čo cítia (ich pocity) a ako inklinujú ku konaniu (ich motivačné alebo pohnútkové tendencie).
attitude survey výskum mienky, postojov
attract pritiahnuť
attribution prisúdenie, pripísanie - cieľom je určiť, ktorý styčný bod medzi určitým druhom marketingovej komunikácie a uskutočneným predajom prispel k predaju najväčšmi; od toho sa potom odvíja odmena
auction akcia, dražba - trh, kde sa časovo a miestne sústreďuje ponuka a dopyt po určitom tovare; tovar sa predá tomu, kto ponúkol najvyššiu cenu
audience publikum, verejnosť - suma adresátov, ktorých dosiahne určité komunikačné médium alebo komunikačné posolstvo
audience coverage pokrytie publika - informácia o tom, ako kvalitne boli oslovené zamýšľané publiká, ktoré posolstvá ich zasiahli a kto ďalší vnímal posolstvá
audience participation účasť verejnosti
audience reach divácky/poslucháčsky dosah; odhadovaný počet divákov/poslucháčov stanice založený na počte domácností s rádiom/TV
audience research výskum publika, cielený výskum verejnej mienky
audience segmentation rozdelenie publika alebo publík podľa demografických, psychografických alebo iných čŕt s cieľom prispôsobiť posolstvá záujmom a potrebám publika
audio news release (ANR) informácia o zaujímavej udalosti v zvukovej podobe, ANR
audio-visual audiovizuálny, zvukovo-obrazový
audio-visual aids (audio-visulas, AV) audiovizuálne pomôcky na prezentáciu
audit previerka, kontrola, revízia účtov, audit, hodnotenie, dohľad - zhodnotenie a inventúra systému organizácie, napr. finančného, účtovného, marketingového a pod.
augmented reality rozšírená realita, obohatená skutočnosť - využitie digitálnych obsahov (obrazov, dát a pod.) na obohatenie vonkajšej skutočnosti, napr. s využitím aplikácií tzv. rozumných telefónov
author autor, pôvodca, tvorca
authorization autorizácia, schválenie
auxiliary equipment pomocné, prídavné zariadenia, vybavenie - nestávajú sa súčasťou produktu, ale používajú sa v procese jeho výroby či prípravy, napr. nástroje, vybavenie kancelárií a pod.
available použiteľný, dostupný, prístupný
AVE advertising value equivalency: reklamná protihodnota, reklamný ekvivalent - spôsob prevedenia redakčnej plochy v médiách na reklamné náklady meraním redakčného pokrytia a výpočtom ceny, ktorú by bolo treba zaplatiť za reklamný priestor, keby to bola reklama či inzercia. Výpočty reklamného ekvivalentu majú otáznu platnosť, pretože v mnohých prípadoch možnosti "kúpiť" reklamu v redakčnej časti jednoducho nejestvujú.
average revenue priemerný príjem, priemerná tržba za jednotku produktu
award cena, odmena, prémia
award-winning vyhrávajúci, ten, ktorý získal cenu
aware public informované publikum - ľudia, ktorí o probléme vedia, ale nekonajú

horizontal rule

                        A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

horizontal rule